Quantcast
Madden Ultimate Team Chemistry
Chem Name Req Stat 1 Stat 2 Stat 3 Stat 4 Stat 5 Stat 6 Tier 2
Zone Coverage 2 2 ZCV No
Zone Coverage Scheme 6 1 CTH 1 TAK 1 ZCV Yes
Zone Run Scheme 5 1 RBK 1 ELU 1 JKM Yes